Rugăciunile soților unul pentru altul

0

Să nu uităm niciodată puterea rugăciunii soților unul pentru celălalt, dar și susținerea prin rugăciune a celor apropiați. Să nu uităm, așa cum spune Sf. Ioan Gură de Aur,

„rugăciunea care nu zace numai pe buze, ci se ridica din adâncul inimii. Căci precum copacii cei înrădacinați adânc nu se râstoarnă și nu se smulg nici de înmiitele năvăliri ale vijeliei, tocmai pentru că rădăcinile cele înfipte adânc în pământ sunt tari, așa și rugăciunea care se naște din adâncul sufletului se suie cu siguranță la înălțime, pentru că rădăcina sa e tare și nu poate fi răsturnată de nici o furtuna a gândurilor. (…) Rugăciunea îngrădește și respinge cumplitele îndemnuri ale puterii întunecate. Și mai cu deosebire este puternică rugăciunea celor apropiați. Rugăciunea mamei, rugăciunea prietenului – ea are o mare putere.”

Rugăciunile soților unul pentru altul pot fi rostite după Rugăciunile începătoare. Să vă fie de mare folos!

* * * * *

Rugăciunea soților

Rugăciunea soţului pentru soţia sa

Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat o soţie ca tovarăşă nedespărţită a vieţii mele şi să-mi fie părtaşă soartei în timpul călătoriei mele pe pământ. Fă, Preabunule, să cunosc că încredinţându-mi această fiinţă, din mâinile Tale mi-ai încredinţat-o, să-i fac fericirea şi să lucrăm împreună virtutea; că floarea frumuseţii, blândeţii şi a bunătăţii fiind însuşirile firii sale, totdeauna este supusă, prin însăşi firea sa, la felurite slăbiciuni şi neputinţe. Ajută-mi să nu fiu asupritor şi nedrept cu ea. Să nu pretind lucruri mai presus de puterile ei şi împotriva dreptului cuvânt. Căci, dacă nu cerem de la strălucitorul trandafir să înflorească afară din timpul său şi de la frageda viorea, să aibă tăria şi trăinicia copacilor, cum voi cere de la soţia mea lucruri mai presus de puterile ei?”

Rugăciunea soţiei pentru soțul ei

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ne-ai învățat să ne rugăm tot timpul unul pentru celalalt, ceea ce facem acum cerându-Ți milă și bunavoință, ai grija și păzește pe soțul meu de toate relele, cele văzute și cele nevăzute. Dă-i sănătate și înțelepciune ca să-și îndeplinească toate îndatoririle, cele dupa voința și porunca Ta. Păzește-l de toate ispitele cărora le-ar putea cădea prada. Sprijinește-l în credință adevarată și dragoste, ca să putem trăi impreuna în cinste, și luminează-ne căile dupa voia Ta. Că a Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea comună a soților

Bunule Doamne, ajută-ne să ne amintim mereu de sfințenia căsătoriei și întărește legătura noastră. Miluiește-ne ca să putem trăi viețile noastre în credință și dragoste. Ajută-ne să ne înțelegem și să avem încredere unul în altul și depărtează de la noi certurile. Binecuvântează-ne și ai milă de noi, ca să fim demni de Împărăția Ta; că Tu ești preasfânt, și Ție ne închinăm. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin!

* * * * *

Rugăciunea soților unul pentru altul

către Domnul Iisus Hristos

Doamne, Iisuse Hristoate, Dumnezeul nostru, cela ce ne-ai învățat ca întotdeauna să ne rugăm unul pentru altul, căci așa vom împlini legea Ta, și ne vom arăta vrednici de mila Ta, — caută cu îndurare și păzește de vrăjmașii văzuți și nevăzuți pe soțul meu (soția mea), pe care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece împreună până la moarte. Dăruiește-i sănătate și deplină înțelepciune, ca să-ți poată îndeplini datoriile sale, după voia și poruncile Tale. Ferește-l (o) de ispitele pe care n-ar fi în stare să le poarte. Întărește-l (o) în dreapta credință și-n dragoste desăvârșită, ca să lucrăm împreună faptele bune și să tocmim viața noastră după Sfintele Tale așezări și porunci. Că a Ta este stăpânirea și puterea în veci. Amin!

* * * * *

Rugăciune pentru înţelegerea în familie

către Sfinţii Mucenici Adrian şi Natalia

O, sfinţită pereche, Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, fericiţilor soţi şi vitejilor pătimitori! Auziţi-ne pe noi, care ne rugăm vouă cu lacrimi, şi trimiteţi asupra noastră toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre, şi rugaţi-L pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale, ca să nu pierim în păcatele noastre. Aşa, Sfinţilor Mucenici primiţi glasul rugăciunii noastre, şi izbăviţi-ne cu mijlocirile voastre de foamete, de molimă, de cutremur, de potop, de foc, de grindină, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de moartea năpraznică şi de toate nevoile, necazurile şi bolile, ca pururea fiind întăriţi cu rugăciunile voastre să preaslăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună şi Celui Fără de început al Său Părinte şi Preasfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!

* * * * *

Rugăciune pentru înţelegere şi dragoste între soţi

către Sfinții făcători de minuni Petru și Fevronia

Viaţa Sfântului binecredincios cneaz Petru, în călugărie David şi a Sfintei cneaghine Fevronia, în călugărie Eufrosinia, făcătorii de minuni din Murom, a fost un model de căsnicie creştină, şi ca atare sunt ocrotitori ai celor ce se căsătoresc.

Mari bineplăcuţi ai lui Dumnezeu şi preaminunaţi făcători de minuni, binecredinciosule cneaz Petru şi binecredincioasă cneaghină Fevronia, osârdnici rugători pentru noi către Dumnezeu!

La voi alergăm şi vouă ne rugăm cu nădejde tare: înălţaţi pentru noi, păcătoşii, sfintele voastre rugăciuni către Dumnezeu şi cereţi de la bunătatea Lui toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre: credinţă dreaptă, nădejde bună, dragoste nefăţarnică, bună credinţă neclintită, sporire în faptele cele bune, pace în lume, bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului, sănătate trupurilor şi mântuire sufletelor.

Mijlociţi pe lângă Împăratul Ceresc pace, linişte şi bună rânduială pentru toţi binecredincioşii creştini. Păziţi-ne pe noi de tot răul, şi pe toţi dreptslăvitorii care la voi aleargă adumbriţi-i cu lucrarea harică a rugăciunilor voastre bineplăcute lui Dumnezeu şi toate cererile lor cele cu evlavie împliniţi-le.

Aşa, sfinţilor făcători de minuni, nu treceţi cu vederea rugăciunile noastre, ci mijlociţi pentru noi pururea către Domnul şi cu ajutorul vostru învredniciţi-ne să primim mântuirea cea veşnică şi să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu, ca să slavoslovim iubirea de oameni cea negrăită a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat, în vecii vecilor. Amin!

Articolul precedentVindecarea sufletului și energia All Love
Articolul următorRugăciunile zilelor